Infor ERP Baan IV - osvedčené riešenie pre priemysel

Spolupráca presahujúca podniky je ďalším krokom k optimalizácii obchodných procesov. Pretože úspešné podniky spolupracujú stále tesnejšie so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi, aby mohli dodať "just in time" požadovaný produkt. Využívajú internet, aby si mohli navzájom vymieňať Informácie. Spolupráca sa stáva faktorom úspechu, integrácie nutnosťou, Informácie výhodou v konkurencii.

Zákazník dnes môže pomocou internetu jednoducho a rýchlo porovnávať najrôznejšie ponuky. V blízkej budúcnosti bude v celej rade trhových segmentov sám určovať presnú konfiguráciu svojho produktu. Podniky na to musia v zosilnenej miere reagovať malosériovou a zákazkovou výrobou. Len tak môžu získať nových zákazníkov a existujúcich zákazníkov si dlhodobo udržať.

Rastúci vplyv zákazníka a jeho zvyšujúce sa nároky s ohľadom na krátke dodacie lehoty, dodanie v stanovenom termíne a individuálny servis majú vplyv na všetky zúčastnené v reťazci tvorby hodnôt - od dodávateľa surovín cez výrobcu, veľkoobchodníka a distribútora až po maloobchodníka. Všetci stoja pred výzvou efektívne komunikovať, reagovať na zmeny potreby a rýchlo prijímať správne rozhodnutia, aj v prostredí s viacerými sídlami a firmami. Súčasne rastie potreba urýchliť obchodné procesy a zorganizovať spoločné obchodné postupy cez hranice podnikov. Bariéry medzi dodávateľmi a výrobcami alebo medzi výrobcami a ich zákazníkmi sa odstraňujú, pretože v sieti tvorby hodnôt musí byť možný voľný tok informácií.  Collaborative Commerce" - spoločný obchod - umožňuje podnikom efektívnu spoluprácu s ich obchodnými partnermi, jednoduchú integráciu použitia a plynulej výmeny informácií cez hranice podnikov.

Collaborative Commerce v sieti tvorby hodnôt

V Collaborative Commerce úzko spolupracujú dodávatelia, výrobcovia a distribútori. Dodávateľský reťazec sa stáva sieťou tvorby hodnôt so spoločnými obchodnými procesmi, ktorých aktivity sa synchronizujú cez hranice podnikov. Integrované použitie a rýchla výmena Informácií uľahčujú spoluprácu. "Rozšírený podnik" sa stáva realitou.

Podstatnou výzvou pre každý výrobný podnik je riadenie tokov materiálu a Informácií. Procesy, ktoré sú k tomu nutné, sú v rastúcej miere komplexnejšie, lebo so zníženou výrobnou hĺbkou rastie počet ich účastníkov. Navyše zákazníci očakávajú stále kratšie dodacie lehoty, podniky preto musia vyrábať rýchlejšie a efektívnejšie. Výrobky by mali byť pokiaľ možno konfigurovateľné, priania zákazníka riadia výrobu. Stále viac faktorov má podstatný vplyv na to, či sa podarí všetky suroviny a komponenty potrebné pre produkt dopraviť v správny okamih na správne miesto. Sekvenčný dodávateľský reťazec už nemôže tieto požiadavky spĺňať. Vyžadujú sa štruktúry prepojené do siete, ktoré aktívne zahrnú všetky podniky podieľajúce sa na tvorbe hodnôt.
Dobre fungujúca sieť tvorby hodnôt vás podporí pri optimalizácii procesov v nákupe, výrobe, distribúcii a servise, a zvýši tak efektívnosť vášho podniku. Keď uvediete v súlad vaše aktivity s aktivitami vašich obchodných partnerov, vzniknú spoločné obchodné procesy, ktoré vám umožní vaše výrobky uviesť na trh výhodnejšie a rýchlejšie ako vaša konkurencia a presnejšie splniť priania vašich zákazníkov.

Najefektívnejším nástrojom pre spoločné obchodné procesy je internet, pretože umožňuje spoluprácu na spoločnej technologickej základni a sprístupňuje Informácie všetkým ľuďom v sieti tvorby hodnôt. Výzva budúcnosti teda spočíva v tom, aby sa zlúčili všetky Informácie relevantné pre vašich pracovníkov bez toho, aby každý jednotlivec musel pochopiť a používať všetky podnikové aplikácie a zdroje dát položené ako základ. Jednoduchšie povedané: podporujú vašich pracovníkov a obchodných partnerov v tom, aby sa mohli sústrediť na svoje kľúčové úlohy. "To get to the point", ako hovoríme u nás v Baanu.

Spoločné obchodné procesy - dôležité pre všetky trhy

V budúcnosti porastie význam spoločných obchodných procesov vo všetkých oboroch - u výrobcov automobilov, rovnako ako u hightech a elektroniky, v telekomunikácii, rovnako ako v leteckej doprave a kozmonautike. Ak sa pozrieme bližšie na požiadavky týchto odborov, všimneme si u všetkých smerovanie k zákazkovej výrobe a individuálnym službám, čo znamená nutnosť praktizovať nové obchodné modely spolupráce.

Automobilový priemysel

Automobilová brandža už dlhšiu dobu pracuje s úzko štruktúrovanými dodávateľskými reťazcami integrovanými cez niekoľko úrovní. V čele tohto reťazca stojí výrobca áut. Ďalšie prepojenia tvoria dodávateľ prvej úrovne, ktorý výrobcovi áut spravidla dodáva komponenty a diely pripravené na zabudovanie. Výrobcovia príslušenstva a obchodníci sú ďalší dôležití účastníci reťazca tvorby hodnôt.

Automobilová brandža tak tvorí komplexný systém, ktorý musí efektívne organizovať mnohostranné dodávateľské úrovne. Práve táto brandža musí okrem toho brať do úvahy ešte celý rad hospodárskych, politických a ekologických reštrikcií. Len podniky v automobilovom priemysle, ktoré využívajú prednosti internetových technológií a spoločných obchodných procesov, budú dostatočne flexibilné pre dlhodobú existenciu na tomto trhu.

V krátkosti najdôležitejšie výzvy:

 • Reštrukturalizácia celej brandže
 • urýchlenie globalizácie
 • skrátenie vývojových a dodacích cyklov
 • vybudovanie fungujúceho systému e-commerce pre rýchle a rozsiahle spracovanie zákazníckych zákaziek

Hightech & elektronika

Brandža hightech & elektroniky zahrnuje diskrétnych výrobcov (OEM a dodávatelia) počítačov a periférnych zariadení, priemyselnej elektroniky, komunikačných zariadení, polovodičov, elektronických komponentov a príslušenstva. Predovšetkým potreba menších, rýchlejších a lepšie prenosných elektronických prístrojov tu urýchľuje trendy k miniaturizácii a integrácii. Stále viacej skracované cykly životnosti výrobkov a stále nové požiadavky na inovační a kvalitatívne vysoko hodnotné výrobky vystavujú trh ďalšiemu tlaku. Aby sa mohli udržať krok s malými ponúkajúcimi a s veľkými konkurentmi, je bezpodmienečne treba využiť obchodné procesy cez spoločnú sieť tvorby hodnôt.

V krátkosti najdôležitejšie výzvy:

 • rýchle zmeny technológie
 • tvrdá konkurencia
 • nízke marže
 • priania zákazníkov ako dôležitý "motor brandže"

Telekomunikácia

V telekomunikačnej branži už niekoľko rokov prebieha prevrat: monopolné štátne podniky postupne nahrádzajú súkromné, celosvetovo pôsobiace firmy a tradičné telefónne služby nahradia nové služby ako mobilné siete, médiá, internet, call-centrá a dátová komunikácia. Zameranie telekomunikačných podnikov tak siaha od ponuky vymedzeného spektra špeciálnych služieb až po ponuku palety kompletných služieb. Spoločné obchodné procesy a spolupráca sú tu rozhodujúce pre úspech, pretože telekomunikačnú brandžu poháňa požiadavka spraviť každého zákazníka kedykoľvek a všade dosiahnuteľným.

V krátkosti najdôležitejšie výzvy:

 • |fúzia, prevzatie, konkurencia
 • rýchla zavádzanie nových technológií (DSL/ADSL, WAP, UMTS)
 • ohnisko zamerané na služby zákazníkom a na zákaznícku väzbu
 • ponika nových služieb cez existujúce rádiové a pevné siete
 • skrátené doby uvádzania na trh

Letecká doprava a lety do vesmíru

Patria sem diskrétny výrobcovia lietadiel, riadených striel, kozmických lodí a komponentov ako hnacích mechanizmov, pohonných jednotiek, štartovacích vozidiel a pomocných zariadení.
Všetky vedúce firmy v tejto brandži už novo štruktúrovali svoje podniky a zameriavajú sa v zosilnenej miere na priame kompetencie a užšie partnerstvo v reťazcoch dodávateľov, aby sa skrátili doby uvedenia na trh a zvýšila sa hospodárnosť. Dva z najdôležitejších cieľov reštrukturalizácie sa dosiahli a dosahujú sa predovšetkým spoločnými obchodnými procesmi cez sieť tvorby hodnôt: integrácia rozsiahlych vedomostných zdrojov všetkých zúčastnených a monitorovanie opatrení u kritických výkonov pre každú úlohu.

V krátkosti najdôležitejšie výzvy:

 • komercializácia
 • konsolidácia
 • globalizácia
 • znižovanie nákladov pri súčasnom dodržaní zákonných požiadavkov

Riadiť spoločný obchod

Všetky tieto vývoje a pohyby trhu prinášajú nové šance, pretože collaborative commerce ponúka veľa zatiaľ ešte nevyužitých možností. Za predpokladu, že sa obchodné procesy optimálne riadia. Preto stále viac rastie dôležitosť správnych rozhodnutí o investíciách v použití a riešeniach pre spoločný obchod.

Spolupráca

Efektívna spolupráca v sieti tvorby hodnôt je možná len v prípade, že každý účastník disponuje nástrojmi, ktoré potrebuje pre spoluprácu na spoločnom celkovom procese. Preto je potrebná jednotná technologická platforma - internet. Webovú technológiu pozná väčšina ľudí a môže byť poskytnutá veľkému počtu užívateľov všade na svete s minimálnymi vynaloženými prostriedkami. Je celosvetovo štandardizovaná a pomocou jednoduchého prehliadača umožňuje prístup k najrôznejším informáciám a použitiam. Riešenie pre collaborative commerce využívajú všetky tieto prednosti pre integráciu čiastkových procesov a poskytnutie Informácií.

Integrácia

Collaborative commerce vyžaduje integráciu aplikácií pre najrôznejšie úlohy - od riadenia výroby až po finančníctvo, od distribúcie až po logistiku prepravy. Pritom musí byť nevýznamné, od koho tieto aplikácie pochádzajú, pretože obchodní partneri sú navzájom nezávislými podnikmi, ktoré môžu sledovať rôzne stratégie IT. Bezproblémová integrácia už existujúcich systémov a aplikácií je preto kľúčová požiadavka na všetky riešenia c- commerce.

Informácie

Obchodné procesy v hospodárstve prepojenom do siete vyžadujú bezproblémový a rýchly tok informácií medzi všetkými účastníkmi. Stále viac Informácií je pre čoraz viac pracovníkov čoraz dôležitejšie a dáta a fakty sa na nás hrnú nepretržite po celý deň z celého sveta. Výzva spočíva v tom, aby sa spracovala tak, aby každý videl presne to, čo práve potrebuje k tomu, aby mohol učiniť správne rozhodnutie. Individuálne portály to ponúkajú tak, že používateľa proaktívne zásobujú relevantnými dátami zo všetkých aplikácií - so zameraním na konkrétnu osobu a v reálnom čase.

Infor Baan IV - osvedčené riešenie pre priemyslové odvetvia

Infor Baan IV vám ponúka riešenie, pomocou ktorých spojíte interne čiastkový proces a čiastkový proces presahujúci hranice podniku vo všeobecný celkový proces. So všetkými obchodnými partnermi vášho rozšíreného podniku. Jednoducho, efektívne a spoľahlivo.

Infor Baan IV je z generácie produktov  vzniknutých na osvedčených technológiách a dlhoročných skúsenostiach s integrovanými a navzájom prepojenými podnikovými riešeniami. Základom je Infor Baan IV, doplnený radou rozširujúcich produktov v oblastiach ako Infor Supply Chain Scheduler and Planner, Infor Supply Chain Management (SCM), Infor Customer Relationship Management (CRM), Infor Supplier Relationship Management (SRM), Infor Collaborative Order Management, Infor Product Lifecycle Management (PLM), Infor Corporate Performance Management (CPM).

hore