Infor Baan 5

Informačný systém Infor Baan 5 (predtým Infor ERP Baan 5, SSA Baan ERP, Baan 5.0c) je reprezentovaný sadou integrovaných komponentov, ktoré môžu byť nakonfigurované a dodané na základe špecifických potrieb daného segmentu trhu, priemyselného odvetvia alebo jednotlivého zákazníka.

Systém Infor Baan 5 má veľmi dobre prepracovanú oblasť výroby, obchodu, financií, projektov a tiež integrovaný EIS (MIS). Svetová unikátnosť informačného systému Infor Baan 5 spočíva v integrácii nástrojov pre Dynamické podnikové modelovanie (DEM), doplnené o odvetvové referenčné modely. Tieto nástroje umožňujú stálu adaptáciu informačného systému na meniace sa vnútorné i vonkajšie podmienky, v ktorých organizácia pôsobí. Vlastnosti a architektúra Infor Baan 5 sú nezávislé na použitom operačnom systéme, HW platforme a databázach. Infor Baan 5 predstavuje dlhodobo overené a stabilné riešenie, vyhľadávané pre svoje unikátne vlastnosti pre oblasť výroby a rýchlou implementáciou u zákazníka.

Infor Baan 5 - aplikácia

Aplikácia je riešená tak, že svojou funkčnosťou podporuje menšie i veľké podniky. U veľkých firiem nachádza uplatnenie tiež integrovaný koncept multipodniku (finančné a logistické spoločnosti a ich ľubovoľnej kombinácie).

Infor Baan 5 Obchod

S efektívnou logistikou plne rieši problematiku predaja (predajné a marketingové informácie, široká škála zliav a cien, ponuky, kontrakty, objednávky, skladová evidencia výrobku a tovaru, dodacie listy, nákladné listy, expedícia, generovanie faktúr, vyhodnotenie prípadu atď.) a nákupu (dopyty, kontrakty, objednávky, vstupná kontrola, reklamácia príjmu, skladové hospodárstvo, sledovanie umiestnení, analýzy zásob atď.), ich štatistiku, históriu, komplexné techniky pre plánovanie a prognózy, sledovanie informácii vo viacerých menách, elektronickú výmenu dát (EDI), integráciu s grafickým prostredím atď.

Infor Baan 5 Výroba

Rieši požiadavky na jedinečnosť, variabilnosť a kvalitu výrobku, sleduje údaje pracovísk, kusovníkov, výrobných postupov, variantných väzieb, umožňuje viac druhov kalkulácii a ich sledovanie, skracuje životný cyklus výrobku, flexibilne reaguje na CODP (Customer Order Decoupling Point - Deliaci bod objednávky odberateľa), ktorý definuje úroveň, na ktorej sa každý typ produkcie mení z plánovanej výroby na špecifickú výrobu pre zákazníka. Umožňuje kompletnú evidenciu výroby, riadenie zákaziek a výrobných príkazov, sieťové plánovanie, MPS, MRP II, PRP, CRP, finančnú analýzu MRP/CRP, zatriedenie výrobku atď. Prostredníctvom funkcii modulu objektových služieb (ODM) možno konštrukčné údaje, kusovníky alebo výrobné postupy spájať s CAD výkresmi, príp. PDM, PLM-systémami alebo inými špecifikáciami pripojenými formou príloh ľubovoľných aplikácii.

Infor Baan 5 Financie

Infor Baan 5 Financie je prispôsobivý a efektívny nástroj riadenia v oblasti financií s možnosťou prístupu do grafov na obrazovke k podrobnejším informáciám na rôznych úrovniach. Svojím členením umožňuje finančné riadenie multipodniku, keď platby môžu byť uskutočnené centrálne pre skupinu podnikov alebo obchodných jednotiek. Na základe definovaných dimenzii je možné viesť päť oddelených účtovných kníh umožňujúcich tak analyzovať a prehliadať finančné informácie z piatich rôznych uhlov. Obsiahnutý systém väzieb rodič-dieťa potom dáva možnosť prístupu k informáciám na správnej úrovni a v zodpovedajúcej štruktúre pre rôzne štáty a finančné systémy. Infor Baan 5 pracuje s viacerými menami na všetkých úrovniach, dokáže obsluhovať denné a okamžité kurzy mien. Infor Baan´5 Financie dovoľuje spracovanie transakcii v reálnom čase vedľa dávkového režimu spracovania. Použitie niekoľkých kalendárov, z ktorých každý môže obsahovať až 99 období, poskytuje možnosť denného sledovania obchodných transakcii na základe fiškálneho roku a tiež obstarávať dáta pre účely odvodu daní v kalendárnom roku. Legislatívna a funkčná lokalizácia Infor Baan 5 Financie je potvrdená účtovným i daňovým auditom.

Infor Baan 5 Projekt

Je vhodný pre spoločnosti pracujúce na projekčnej báze s niekoľkými súčasne spracovávanými projektmi, ktoré podporuje od vytvorenia prvotnej ponuky na základe dopytu cez vlastnú dodávku až po poskytovanie pozáručného servisu s optimalizáciou riadenia z pohľadu efektivity vynaložených nákladov v rámci rozpočtu pri dodržaní všetkých časových a kvalitatívnych ukazovateľov.

Infor Baan 5 Podnik

Je nástroj manažmentu podniku slúžiaci na zdokonalenie riadenia podniku s možnosťou nastavenia indikátorov výkonnosti na hodnotenie obchodných výsledkov v Ishikawovom diagrame. Bol vyvinutý, aby zhromažďoval presné informácie pre riadenie podniku nutné pre manažment.

Infor Baan 5 Servis

Nachádza uplatnenie pri inštalačných, servisných, opravárenských alebo údržbových prácach, ktorých sledovanie je významné. Od servisných objednávok, zmlúv, väzieb na zákazky alebo objednávky, podmienok a zložiek inštalácii, kalkulácií, lokalít, záruk a záručných podmienok, periodickej údržby až po cielené riadenie zásob skladu a sledovanie histórie prípadu tvorí Infor Baan 5 Servis ucelený nástroj pre spracovanie služieb.

Infor Baan 5 Tools

Je sada výkonných vývojových prostriedkov pre tvorbu nových, prípadne modifikácii existujúcich aplikácií, založených na jazyku 4. generácie (4GL). Celé prostredie dovoľuje využiť širokú paletu štandardov v oblasti komunikácií, databáz, operačných systémov a užívateľských rozhraní. Samozrejmosťou je dokonalá vybavenosť pre vlastný vývoj, preklad, dokumentáciu a údržbu programových produktov.

Užívateľské rozhranie

Infor Baan 5 používa štandardné používateľské rozhranie. Možno ho prevádzkovať ako na pracovných staniciach, tak na termináloch. K dispozícii GUI klient pre prostredie Windows (BW client) a podpora pre ASCII textové rozhranie pre terminály. Z novších GUI rozhraní je k dispozícii Worktop a webové užívateľské rozhranie (WebTop) používajúce bežný webový prehliadač bez nutnosti akejkoľvek inštalácie na strane klientskeho PC. Do webového užívateľského rozhrania je možné jednoducho integrovať aj ostatné desktop aplikácie, čím sa toto rozhranie stáva hlavným pracovným nástrojom užívateľa.

Otvorená architektúra

Otvorená architektúra Baan Tools zaručuje kompletnú prenositeľnosť vyvíjanej aplikácie nezávisle na všetky typy HW, operačných systémov, databáz, používateľských rozhraní a sietí. Všetky vytvorené aplikácie môžu byť nasadené ako Client/Server, umožňujúci prístup do jednej alebo viacerých vzdialených aj distribuovaných databáz na rôznych systémoch.

Hardware pro Infor Baan 5 – portácia

Infor Baan 5 je možné portovať na rôzne hardwarové platformy s uniprocesorovým riadením, SMP a MPP - napr. IBM RS/6000, HP 9000, SGI, Cray, Siemens-Nixdorf, Sequent, COMPAQ, BULL, SUN, ICL, Intel  a iné.

Databázy pre Infor Baan 5 - portácia

Pre podporu databázového spracovania sú využívané prostredia RDBMS. V súčasnosti Infor Baan 5 podporuje najvýznamnejšie databázy: Oracle, Informix, DB2 a MS SQL Server. Aplikácia podporuje on-line prepojenie viacerých databáz súčasne. Pomocou aplikačného balíka Infor Baan 5 Konverzia sa realizujú konverzie dát do/z iných aplikácií. Infor Baan 5 je možné prevádzkovať jednom serveri alebo ho distribuovať na viac serverov (aplikáciu alebo i databázu).

Operačné systémy pre Infor Baan 5 - portácie

Sú podporované platformy: UNIX, Linux a MS Server, Windows NT. Vo svete UNIXu sú to operačné systémy vyhovujúce štandardu POSIX: IBM AIX, HP-UX, Solaris, Sinix, Irix, atď.

Informačný systém Infor Baan 5 je objektové riešenie obsahujúce osem úzko previazaných aplikačných balíkov. Tie sú ďalej členené na niekoľko tisíc funkcií (objektov), ktorých súčinnosť je možné nakonfigurovať za pomoci stoviek parametrov (a DEM). Ďalej je možné Infor Baan 5 modifikovať pomocou 4GL nástroja Infor Baan 5 Tools či vstavaného SQL. Vhodným výberom funkcií, parametrov a minimálnou customizáciou možno dosiahnuť jedinečné varianty riešenia Infor Baan 5 "na mieru" pre každého zákazníka pri zachovaní štandardu Open Systems. V spojení s unikátnym verziovaním Infor Baan 5 je zabezpečená možnosť priamych upgradov na vyššiu verziu. Infor Baan 5 pracuje nad vlastným transparentným rozhraním Baan-shell, ktoré obsahuje všetky drivery pre podporovaný hardvér Operačné systémy, databázy, užívateľské rozhrania, architektúru riešení atď. Toto riešenie umožňuje nasadiť Infor Baan 5 do akéhokoľvek počítačového prostredia spĺňajúceho štandardy Open Systems. Infor Baan 5 podporuje všetkých päť definícií architektúry Client/Server.

Administrácia systému

Pre administráciu a údržbu systému majú jeho správcovia k dispozícii sadu výkonných systémových nástrojov, medzi ktoré patrí napr.: Implementačné nástroje (inštalačný softvér, podpora konfigurácie systému, správa užívateľov s definovaním autorizácie užívateľov), správu zariadení pre definovanie výstupných zariadení, správu dávok, správu databáz atď. Vyhľadávací nástroj pre vyhľadávanie ľubovoľných dát v databáze je jednoduché SQL. Systém tiež podporuje riadenie verzii/uvoľnenie, čo umožňuje správu niekoľkých verzii rovnakých aplikačných komponentov vedľa seba súčasne v rovnakom vývojovom prostredí a zabraňuje prepísanie zákaznícky upraveného softvéru pri aktualizácii aplikácie. 

hore