Infor LN Moduly

Infor LN Plánovanie

Zaisťuje plnú flexibilitu dodávateľa vzhľadom k meniacim sa požiadavkám zákazníkov pri zachovaní požadovaného profitu a výkonnosti výroby. Zahrnuje sofistikované metódy MPS, konsolidujúce viac plánovacích metód Hlavný výrobný plán (MPS), Plán materiálových požiadaviek (MRP), Kapacitní plán (CRP), do jednej aplikácie. Modul Plánovania poskytuje plnú kontrolu nad termínmi dodávok zákaziek alebo hromadných výrob vrátane kontroly využitia výrobných zdrojov s grafickým zobrazením pomocou plánovacej tabule. V oblasti pokročilého plánovania(APS) je k dispozícii plná integrácia na produkt Infor Supply Chain Scheduler, umožňujúcej pokročilé plánovanie vlastnej výroby a celého dodávateľského reťazca.

Infor LN Výroba

Modul výroba podporuje a umožňuje súčasné použitie všetkých známych metód typológie diskrétnych výrob od výroby, montáže alebo projektovania na zákazku, výrobu na sklad, až po opakovanú výrobu s možnosťou konfigurácie výrobku. Modul Výroba zaisťuje plnú kontrolu riadenia času dodávky a všetkých zložiek výrobných nákladov. K dispozícii je plná funkčnosť pre identifikovateľnosť výroby prostredníctvom šarží alebo sériových čísel jednotlivých dielov a výrobkov. Prostredníctvom funkcií modulu objektových služieb (ODM) je možno konštrukčné údaje, kusovníky , alebo výrobné postupy spojovať s CAD výkresmi, príp. PDM, PLM-systémy alebo inými špecifikáciami pripojenými formou príloh ľubovoľných aplikácií. Výrobné postupy je možné doplniť o tzv. mikro-postupy, detailne popisujúce jednotlivé kroky výrobného postupu vzhľadom k špecifickým potrebám danej zákazky. Stabilné riešenie splňuje najnáročnejšie požiadavky riadenia moderných výrob s prispôsobením požiadaviek zákazníkov bez prerušenia výroby. Modul výroba obsahuje funkčnosť pre použitie náradia a s tým spojenú správu. Výrobné náklady sú plánované a sledované kalkuláciami na jednotlivé nositele nákladov, kedy existuje priama väzba na balík Financie (Activity Based Costing – Kalkulácie nákladov podľa činností).

Infor LeanWare

Samostatná výkonná vrstva, zaisťujúca výrobu, doplňovanie a objednanie systémom KANBAN. Spolupráca s obchodnými partnermi prebieha cez webové rozhranie. Infor Leanware obsahuje interaktívne grafické nástroje, podporujúce princípy organizácie tenké, tradičné alebo hybridné výroby.

Infor LN Financie

Efektívny a flexibilný nástroj pre oblasť financií s podporou viacej mien a duálneho účtovníctva, splňujúce štandardy IFRS, IAS a GAAP. Zahrňuje on-line spracovanie integračných transakcií vznikajúcich v ostatných moduloch v reálnom čase s možnosťou sledovania nákladov na jednotlivé podnikové jednotky alebo zdroje. Modul Financie podporuje podnikové plánovanie, rozpočty s porovnaním na vzniknutú skutočnosť a stáva sa tak integrujúcim nástrojom pre sledovanie dlhodobých alebo každodenných finančných záležitostí firmy. Multicurrency - pre potreby vykazovania a konsolidácie výsledkov v rôznych menách, je možné využiť funkciu viacnásobných mien. Táto funkčnosť umožňuje definovať až tri „domáce“ meny. V prípade využitia tejto možnosti systém automaticky prepočítava všetky čiastky v cudzej mene na všetky tri domáce meny. To umožňuje užívateľovi pripravovať výstupy v rôznych menách, bez dodatočného prepočítavania a výpočtu nerealizovaných kurzových rozdielov. Duálne účtovníctvo -Infor ERP LN umožňuje okrem účtov pre potreby finančného účtovníctva  nadefinovať i tzv. doplnkové účty, využiteľné pri zostavovaní manažérskych výkazov, prípadne výkazov podľa medzinárodných štandardov. Dimenzia - Infor LN umožňuje pre potreby podrobnejšej analýzy, pripojiť ku každému účtu účtovné osnovy päť doplnkových rozšírení – takzvaných dimenzií. Každá dimenzia predstavuje užívateľsky definovaný číselník (napr. stredisko, zákazka...). Tieto dimenzie vlastne poskytujú päť detailných hlavných kníh. Viacej kalendárov spoločnosti - Infor LN používa v module Financie tri nezávislé kalendáre, pre účtovné, daňové a výkazové obdobie. Integrácia – modul Infor LN Financie zohráva kľúčovú úlohu v koncepcii Infor LN. Vo všetkých ostatných moduloch Infor LN môže užívateľ definovať, ktoré transakcie sa majú premietnuť do financií a na akej úrovni. Vo Financiách sú všetky transakcie uložené v centrálnom integračnom súbore, z ktorého môžu byť zaúčtované do účtovníctva. Modul Financie plne vyhovuje legislatívnym potrebám ČR, SR a krajinám EU. Zahrňuje podporu duálneho oceňovania, čím je plne pripravený na prechod ČR a SR na Euro.

Infor LN Skladové hospodárstvo

Riadenie umiestnenia zásob, trasovanie šarží a sériových čísel. K dispozícii sú rôzne skladové operácie podľa typov zón, lokalít a balení vrátane rôznych metód vyskladnenia. Vo vzťahu k plánovaniu a riadenia výroby možno použiť blokovanie a rezervácie zásob. Z oceňovacích metód úbytku zo skladu sú podporované metódy FIFO, LIFO, MAUC, FTP a ocenením podľa historickej ceny šarže. Riadenie fyzického vyskladnenia môže prebiehať buď bežnými spôsobmi alebo metódou FIFO. Riadenie skladového hospodárstva môže byť doplnené o snímanie čiarových kódov prípadne RFID. Podporované sú vlastné alebo cudzie konsignačné sklady.

Infor LN Nákup

Podporuje priame alebo nepriame obstaranie materiálov s centrálnym alebo decentralizovaným riadením a plánovaním nákupu, na základe požiadaviek a dopytov. Integrácia na MRP plánovanie. Zlučovanie a kumulácia viacerých nákupných požiadaviek do jednej objednávky. Nákupné kontrakty a objednávky. Hodnotenie dodávateľov, štatistika a história nákupu. Komunikácia medzi firmami je možná pomocou elektronických správ (EDI), pokročilé avíza alebo odvolávky jednotlivých dodávok.

Infor LN Predaj

Podpora rôznych predajných stratégií dodávok a kontraktov. Správa obchodných partnerov. Cenníky, marže, diskonty, rabaty, Plánovanie a kumulácie dodávok. „What-if“ plánovanie predaja. Komunikácia medzi firmami pomocou elektronických správ (EDI). Vyššia flexibilita jednania so zákazníkmi.  Štatistika a vyhodnotenie predaja.

Infor LN Servis

Inštalácia a servis výrobkov u zákazníkov alebo u výrobcu. Kontraktačný management servisu a opráv, servisné subkontrakty, preventívny servis a údržba, prevencia závad. Samostatná fakturácia servisných zákazok, call centrum. Správa a hospodárenia s náhradnými dielmi na úrovni sériových čísel, rezervácia náhradných dielov. Dodržané zásady "Ako bolo vyrobené- tak bude opravené". Plánovanie a riadenie interných opráv a údržby.

Infor LN Projekt

Riadenie všetkých prvkov a fáz projektovej výroby od návrhu, rozpočtovania, plánovania projektu až po jeho realizáciu a vyhodnotenie. Zostavovanie časových plánov a míľnikov projektu, jednotlivých dodávok a inštalácií. Modul zahrňuje integráciu s MS Project a MS Office pre možnosť koordinácie časových plánov, výpočtov a vykazovania projektu.

Infor LN Riadenia kvality

Plná podpora riadenia kvality nákupu, výroby a predaja. Väzba na riadenie umiestnenia a trasovania šarží. Blokovanie skladových alebo výrobných transakcií po dobu testovania, vzorkovania, správy a testovacích nástrojov a ich kalibrácie. Štatistika a vyhodnotenie kvality.

Infor LN Osoby

Centrálne plánovanie a výpočty potrieb ľudských zdrojov, odvádzanie práce, história odvádzania práce a nákladov. Plná integrácia na moduly Projekt, Výroba a Servis.

Infor LN Riadenie dopravy

Riadenie dopravy vlastnými prepravnými prostriedkami, alebo prostriedkami prepravcov. Možnosť efektívnej integrácie s poskytovateľmi logistických služieb. Hodnotenie a rating prepravcov.

Infor LN Rozširujúce riešenie

Štandardné moduly Infor LN ponúkajú k plnému pokrytiu hlavných podnikových procesov veľmi silnú podporu. Ak je potreba, už túto bohatú a rozsiahlu funkčnosť ďalej rozšíriť, môžu byť zaujímavé nasledujúce rozširujúce riešenia:

  • Infor Customer Relationship Management (CRM),
  • Infor Supply Chain Management (SCM),
  • Infor Supplier Relationship Management (SRM),
  • Infor Corporate Performance Management (CPM)
  • Infor Product Lifecycle Management (PLM),
  • Infor Supply Chain Scheduler a Planner alebo ďalšie Infor Supply Chain- aplikácie vrátane Collaborative Order Management.

hore