Ďalší rozvoj a smerovanie Infor LN

Infor LN 6 bol uvedený na svetový trh spoločnosťou SSA Global pod názvom SSA ERP LN. Už pred tým spoločnosť SSA Global deklarovala, že ERP LN sa stane ich nosným riešením pre oblasť diskrétne a hybridné výroby a preto predpokladá jej trvalý rozvoj

Dôvodom k neustálej modernizácii sa stal aj fakt, že sa Infor  LN je cieľovým produktom pre zákazníkov spoločnosti Infor používajúce iné ERP aplikácie pre oblasť diskrétnej výroby a v budúcnosti by mali prejsť práve na Infor  LN. Spoločnosť Infor tieto zámery prevzala, pokračuje v nich a rozvíja ich.

Modernizácia Infor LN vychádza z nasledujúcich zdrojov a cieľov:

 • Prispôsobenie  LN rastúcim požiadavkám trhu na globálne podnikové riešenia
 • Potreba silného rozvoja vertikálnych riešení pre jednotlivé oblasti priemyslu alebo odvetvia                          
 • Vzájomná integrácia ostatných aplikácií spoločnosti Infor
 • Konsolidácia Infor ERP riešení, preberanie najlepších vlastností do LN
 • Neustále preberanie, podpora a vytváranie nových technológií
 • Znižovanie nákladov na používanie LN, zvýšenie efektivity zdrojov
 • Zapracovanie pripomienok a námetov existujúcich zákazníkov
 • Poskytovanie Informácií o budúcom rozvoji a smerovanie  LN

Infor LN je priebežne modernizovaný cez tzv Feature Packs (FP), ktoré sú uvoľňované spravidla v období kratšom, ako je jeden rok.

FP1 - dôležité rozšírenie

 • Plánovanie alternatívnych materiálov
 • Vylepšenie na základe podnetov užívateľov

FP2 - dôležité rozšírenie

 • Lokalizácia ďalších národných prostredí
 • Nová plánovacia tabula pre dielenské riadenie
 • Graf využitia strojov
 • Dodacie schémy pre kontrakty
 • Vizualizácia životného cyklu serializovaných položiek
 • Priame dodanie materiálu
 • Integrácia na Workflow

FP3 - dôležité rozšírenie

 • Podpora manipulácie a monitorovanie nebezpečných materiálov najmä v elektronickom priemysle
 • Flexibilná podpora a riadenie častí dielov rôznych dodávateľov
 • Podpora reverznej logistiky
 • Priame väzby medzi nákupnými, výrobnými, skladovými a predajnými  objednávkami
 • Združovanie a poradie objednávok
 • Priama dodávka materiálov z nákupu pre servis
 • Priame servisné dodávky
 • Doprava pre servis
 • Monitorovanie identických dielov rôznych výrobcov podľa ich čísel.
 • Rozšírené sledovanie vrátených komponentov
 • Komplexné riešenie pre čiarové kódy Infor LN Barcoding
 • Dashboard obrazovka pre sledovanie zariadenia z pohľadu servisu
 • Vylepšené dashboard obrazovky - viac konsolidovaných obrazoviek
 • Plánovanie úhrad a platieb
 • Realizácia viac ako 25 námetov od zákazníkov

FP4 - interné rozšírenie Infor

 • Vylepšenie vertikálnych riešení
 • Lepšia podpora hromadných výrob a distribúcie pre automobilový priemysel a výrobcov automobilových dielov
 • Podpora advanced Vendor Managed Inventory (VMI), generácia objednávok dodávateľom na základe informácií zákazníka
 • Rad rozšírení pre lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu v rámci dodávateľského reťazca
 • Ďalšie vylepšenia pre ostatné druhy výrob

FP4 bol spoločnosťou Infor uvoľnený len interne. Všetky realizované rozšírenia boli začlenené do RP5.

FP5 - dôležité rozšírenie

 • Podpora viacerých scenárov Riadenia zásob dodávateľom - Vendor Managed Inventory (VMI)
 • Podpora viacerých typov kooperácie (subcontracting)
 • Nové metódy konsignácie
 • Ďalšie možnosti pevnej rezervácie zásob
 • kitting - Dodávka materiálu podľa objednávky zákazníka vo viacúrovňovej štruktúre dodávky
 • Nový modul Servisné ponuky (EPP)
 • Štandardný menový systém (použitie miestnej a dvoch výkazových mien). Priamy prevod z meny transakcie do meny lokálnej a do mien reportovacích
 • Finančný reporting podľa štandardov IFRS / IAS

FP6 - dôležitá rozšírenie

 • Nové riešenia pre Automotive, High tech & Electronics
 • Podpora JIT/JIS pre dodávateľa
 • Vylepšené podnikové plánovanie, nové reporty
 • Grafická plánovacia tabuľa pre sieťové plánovanie PCS
 • Kalkulácia nákladovej ceny zákazky len pri zmenách od poslednej kalkulácie
 • Kódy dôvodu pre odmietnuté položky vo výrobe
 • Dashboard zákazky - možnosť filtrovať podľa stavu zákazky
 • Možnosť sledovania šarží a sérií pre priame dodávky
 • Samofakturácia z predajnej objednávky
 • SEPA funkcionalita (Single Euro Payments Area)
 • Konsolidované úřední výkazy nad rôznymi krajinami
 • Tlače reportov do PDF, HTML (BIRT funkcionalita), MS Reporting Services

hore