Procesná výroba

Odborové riešenie pre procesný priemysel nad Microsoft Dynamics AX

Podniky zamerané na procesnú výrobu čelia mnohým špecifickým požiadavkám, aby mohli fungovať efektívne a boli konkurencieschopné. Snažia sa znižovať náklady, presne dodržiavať termíny dodávok a pri tom zvládnuť lavínu rôznych predpisov a bezpečnostných nariadení. Musia dokonale zvládnuť riadenie všetkých premenných veličín, ktoré ovplyvňujú výsledok ich podnikania. Či už sa jedná o správne nastavenie receptúr a postupov alebo o maximálne využitie kapacity výrobných zariadení. Odborové riešenie pre procesný priemysel podnikového informačného systému Microsoft Dynamics AX pomáha priebežne zlepšovať riadenie podnikových procesov, dosiahnuť splnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť i ochranu životného prostredia pri súčasnom plnení obchodných cieľov a tvorbe zisku.

Riešenie pre procesný priemysel v systéme Microsoft Dynamics AX je ľahko dostupné a nastaviteľné pre väčšinu podnikov bez rizika a zbytočných nákladov. Flexibilná architektúra systému Microsoft Dynamics AX umožňuje ľahko vykonať aj úpravy riešenia na mieru konkrétneho podniku a vyriešiť jeho špecifické požiadavky. Vďaka zázemiu spoločnosti Microsoft majú užívatelia istotu ďalšieho rozvoja riešení a podpory užívateľov.

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom riešenie, ktoré im pomôže získať rozhodujúcu výhodu na trhu vďaka celkovému zlepšeniu komunikácie medzi internými pracovníkmi a ich externými partnermi, dostupnosti informácií z celého dodávateľského reťazca v reálnom čase a podpore riadenia a rozhodovania.

 

Riešenie pre odbory

 • Chemický priemysel
 • Nápojový a potravinársky priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Hutníctva a spracovania kovov
 • Papierenský priemysel

 

Hlavné prínosy

 • Zvýšenie rýchlosti a flexibility výroby pri reakcii na požiadavky zákazníkov.
 • Zlepšenie internej komunikácie aj komunikácie s obchodnými partnermi.
 • Presné informácie z výroby umožňujú efektívnejšie riadenie podnikových zdrojov a znižovaní nákladov.
 • Ľahšie plnenie zákonných predpisov a zlepšenie plnenia kvalitatívnych parametrov.
 • Schopnosť rýchlo reagovať na zmeny trhu a nové obchodné príležitosti.
 • Rýchla návratnosť investície.

Hlavné rysy

Riadenie receptúr

Receptúra je základným nástrojom procesné výroby pre definovanie zloženia výrobkov. Procesná výroba pracuje s niekoľkými typmi receptúr:

 • Štandardné receptúry definujú súbor surovín, súbežných a vedľajších produktov a balení, ktoré je možné využiť pri výrobe daného typu výrobku. Štandardné receptúry sú predvolené pre plánovanie, cenotvorbu a prípravu výrobných dávok.
 • Vybraná receptúra je už spojená s konkrétnou výrobnou dávkou plánovanou do výroby.
 • Skutočná receptúra zachytáva skutočný priebeh spracovania výrobnej dávky, zachytáva všetky zmeny, ktoré v priebehu spracovania mohli nastať.

Vedľajšie a súbežné produkty

V procesnej výrobe je obvyklé, že okrem hlavného produktu vznikajú aj ďalšie výrobky alebo látky, ktoré je potrebné ďalej sledovať a s ktorými môžu byť spojené náklady.

Obaly / kontajnery

Podniky s procesnou výrobou často riešia otázku balenia výrobkov. Jeden výrobok môže byť dodávaný v rôznych baleniach, prípadne so špecifickým značením podľa požiadaviek zákazníka. Táto problematika je riešená možnosťou definovať pre každú receptúru neobmedzený počet rôznych balení. Obal je sledovaný aj ako skladová dimenzia, takže užívatelia majú okamžitý prehľad nielen o množstve výrobku alebo suroviny, ale aj štruktúre balenia na skladoch.

Obchodné rabaty

Správa a spracovanie obchodných rabatov za uskutočnené predaje v rámci definovaného časového obdobia.

Riadenie výrobného procesu

Procesná výroba rozširuje možnosti riadenia výrobného procesu o nepretržitú výrobu. Umožňuje plánovať a riadiť výrobu ako kontinuálny proces so sledovaním plnenia v čase, napríklad podľa zmien, na rozdiel od diskrétnej výroby, ktorá spracováva jednotlivé výrobné zákazky.

Nominálna a skutočná hmotnosť

Skutočne dosiahnutá hmotnosť je dôležitá veličina, ktorá umožňuje sledovať položku nielen v jednotke množstva a s ňou spojenej teoretickej hmotnosti, napríklad počet sudov po 200kg, ale aj podľa skutočne dosiahnutej hmotnosti.

Koncentrácia

V procesnej výrobe možno sledovať koncentráciu alebo percento účinnej látky v surovine alebo vo výrobku. V závislosti na tejto veličine sa plánuje celkové množstvo suroviny alebo výrobku.

Výťažnosť

Procesná výroba umožňuje definovať výťažnosť výrobného procesu ako percento výstupu oproti množstvu na vstupe výrobného procesu. Výťažnosť zohľadňuje straty množstiev v priebehu výroby.

 

Sledovanie doby spotreby a expirácie

Riešenie pre procesnú výrobu v rámci systému Microsoft Dynamics AX rozširuje sledovanie zásob o hľadisko doby použiteľnosti položky. Vyskladňovanie zásob môže prebiehať podľa metódy FEFO (first expired / first out).

Faktor straty množstva

Riešenie pre procesnú výrobu umožňuje definovať faktor straty určitého množstva položky napr. odparením a pod. Tento faktor sa následne zohľadňuje pri plánovaní.

Riadenie kvality

Procesná výroba v Microsoft Dynamics AX zahŕňa aj modul riadenia kvality a jeho napojenie na ďalšiu funkčnosť v systéme. Je možné definovať testy a zviazať ich s udalosťami v priebehu logistiky a výroby.

hore