Microsoft Dynamics CRM

Dynamics CRM je flexibilné riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi. Spokojní zákazníci sú základným kameňom rastu modernej spoločnosti.

O tom, že dobré vzťahy so zákazníkmi sú základným kameňom pre ďalší rast spoločnosti, dnes nie je potrebné nikoho presviedčať. Vybudovanie silných väzieb so zákazníkmi nie je však len otázkou zamestnať prívetivo sa usmievajúceho obchodníka. Aby ste boli úspešní, musia všetci pracovníci Vašej spoločnosti poznať existujúcich, ako aj potenciálnych zákazníkov, rozumieť im a dobre sa orientovať vo vzájomnej obchodnej histórii, poskytnutých službách a histórii vzájomných kontaktov. To sú dôvody, ktoré robia Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management - CRM) tak dôležitým.

CRM možno najlepšie opísať ako komplexný prístup k riadeniu vzťahov a väzieb s budúcimi zákazníkmi a s existujúcimi zákazníkmi počas celého obchodného cyklu od ich hľadania, cez ich získavanie, nasledujúcou starostlivosťou a pokračujúci rozširovaním obchodných väzieb. Celý koncept CRM je vybudovaný s cieľom podporiť hlavné zameranie obchodu: získať ozajstných zákazníkov.

A to je tiež dôvod, prečo rada svetovo preslávených spoločností implementovala Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM je flexibilné riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre moderné dynamické spoločnosti. S Microsoft CRM ste so svojimi zákazníkmi sústavne v kontakte. A pretože poznáte svojich zákazníkov a ich potreby, ste schopní im ponúknuť presne tie produkty a služby, ktoré vyžadujú.

Riadenie obchodných vzťahov je oveľa efektívnejšie, ak máte všetky patričné Informácie uložené v jednej centrálnej databáze. Plánovanie a vyhodnocovanie predajných aktivít, rovnako ako zisťovanie nových možností, je vďaka štruktúrovaným a ľahko prístupným informáciám jednoduchšie. Navyše je dostupné nielen v sídle spoločnosti, ale aj kdekoľvek na cestách.

Microsoft Dynamics CRM softvér je k dispozícii v nižšie uvedených edíciách:

 • Microsoft CRM 4.0 Enterprise
 • Microsoft CRM 4.0 Professional
 • Microsoft CRM 4.0 Workgroup

Rozdiely medzi týmito verziami spočívajú v:

 • Počte aktívnych inštancií (aplikácia s vlastným nastavením a s vlastným úložiskom dát) - Enterprise neobmedzene, ostatné verzie len jeden podnik
 • Počte aktívnych užívateľov - Workgroup 5, ostatné neobmedzene
 • Škálovateľnosti výkonu - Enterprise podporuje viac aplikačných serverov

Funkcie Microsoft CRM

Microsoft CRM zahŕňa nasledujúce funkcie:

 • Správa obchodných vzťahov a kontaktov
 • Vývoj obchodných vzťahov
 • Správa obchodných príležitostí
 • Správa potenciálnych záujemcov
 • Vývoj potenciálnych záujemcov
 • Správa oblastí predaja
 • Obchodné kvóty
 • Ponuky, objednávky a faktúry
 • Ponuky, objednávky a faktúry pre služby
 • Katalóg produktov
 • Sledovanie konkurencie
 • Predajná dokumentácia
 • Automatizácia marketingu
 • Plánovanie, vytváranie a riadenie marketingovej kampane, vrátane hodnotenia návratnosti investícií.
 • Spravovanie zoznamov vrátane vytvárania, importu a exportu.
 • Spojenie s predajnými a servisnými dátami.
 • Šablóny kampaní, ktoré sa používajú pre riadenie predajných aktivít.
 • Servisné kontrakty
 • Správa servisných prípadov
 • Vývoj servisných prípadov
 • Správa znalostnej bázy
 • Rady servisných prípadov
 • Aktivity služieb / servisu
 • Pracovné kalendáre
 • Oznámenie kapacitných konfliktov
 • Sledovanie dostupnosti servisných zdrojov, napr. personálu, pracovných rozvrhov a umiestnení.
 • Sofistikovaná funkčnosť rozvrhovania riadi rezervácie pre aktivity služieb a dostupnosť služieb a môže byť vyladená tak, aby sa dosiahla optimalizácia rozvrhovania, a tak zníženie nákladov a potrebných zdrojov.
 • Funkčnosť je integrovaná s celým systémom Microsoft CRM, takže históriu zákazníkov, demografiu a preferencie možno považovať za časť servisného plánovania a históriu servisu možno použiť pre dáta pre predajné a marketingové procesy.
 • Správa aktivít
 • Konfigurovateľné aktivity
 • Priamy e-mail
 • Správa e-mailov, vrátane automatických odpovedí
 • Korešpondencia / hromadná pošta
 • Kalendáre
 • Poznámky a prílohy
 • Hľadanie a rozšírené hľadanie
 • Zlučovanie duplicít
 • Parametrizované zostavy
 • Klientom je priamo MS Outlook (dve verzie; on-line a offline)
 • Workflow

Komponenty Microsoft CRM 

Microsoft CRM pomáha stredným podnikom s vybudovaním kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Integrované funkčnosti marketingu, predaja a zákazníckych služieb umožňujú zamestnancom zdieľať informácie, čo vedie k zlepšeniu úspešnosti predaja a zefektívneniu poskytovania služieb zákazníkom.

Koncepcia využívajúca technológie Microsoft. NET zabezpečuje jednoduchosť nasadenia, customizácie a používania softvéru Microsoft CRM. Microsoft Outlook je integrovaný s inými podnikovými aplikáciami a kopíruje rast vášho podniku.


Microsoft CRM pozostáva z nasledujúcich komponentov:

Microsoft CRM Server 

Microsoft CRM Server je koncipovaný pre prácu v súčasnosti i v budúcnosti a poskytuje integrované prostredie kompatibilné s rôznymi systémami a platformami. Unifikovaná flexibilná .NET architektúra komponentu Microsoft CRM Server je zlučiteľná s kategóriami serverov Microsoft Windows 2003/2008 Server alebo Microsoft Windows Small Business Server 2003 a Active Directory ®, Microsoft SQL ServerTM, Microsoft Exchange Server a Microsoft BizTalk ® Server. Tento široký rozsah kombinácií prispieva k zabezpečeniu vysokého výkonu, bezpečnosti, rozsiahlej funkčnosti správ a efektívnych a dostupných customizácii a integrácii. Technológie .NET používateľom umožňujú prístup k serveru Microsoft CRM cez webovú aplikáciu na báze Microsoft Internet Explorer a cez Outlook klienta. Server Microsoft CRM ponúka vysoko integrovanú funkčnosť pre riadenie predaja, služieb zákazníkom a marketingu.


Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

V závislosti od ich zamýšľaného použitia možno voliť medzi týmito dvoma možnosťami:

 • Microsoft CRM desktop client for Microsoft Office Outlook
 • Microsoft CRM laptop client for Microsoft Office Outlook

Microsoft CRM client for Outlook poskytuje predajcom možnosť prístupu k zákazníckym dátam prostredníctvom klienta správ a elektronickej pošty Microsoft Outlook. Microsoft CRM desktop client for Outlook pracuje on-line, zatiaľ čo Microsoft CRM laptop client for Outlook je určený pre tie prípady, kde môže byť potrebné pracovať offline. Použitie Microsoft CRM v dobre známom prostredí aplikácie Outlook poskytuje predajcom možnosť riadenia Microsoft CRM aktivít, elektronickej pošty, kontaktov, príležitostí a obchodných vzťahov, vybavovanie všetkej komunikácie so zákazníkmi, sledovanie aktivít služieb a prístupu k detailom produktov, informáciám o konkurentoch a predajnej dokumentácii. Ak vykoná predajca nejaké zmeny v dátumoch, keď pracuje offline - s použitím Microsoft CRM laptop client for Outlook - napríklad keď aktualizuje nejakú ponuku pre zákazníka, budú pri jeho ďalšej práci online tieto nové informácie synchronizované s Microsoft CRM serverom.

Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (voliteľne)

Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (nazývaný tiež Router) je softvérový komponent zabezpečujúci interface medzi systémom Microsoft CRM a Microsoft Exchange Server 2003/2007. Elektronická pošta prichádza do systému Microsoft CRM cez tento router, ktorý je inštalovaný na vašom Exchange serveri. Na zabezpečenie prichádzajúcej a odchádzajúcej elektronickej pošty je potrebné, aby bol komponent routeru nainštalovaný na jednom alebo viacerých Exchange serveroch vo vašej organizácii. Odchádzajúca pošta je tak vhodne označená identifikátorom, ktorý presnejšie špecifikuje pôvod mailu. Ak sa objaví tento identifikátor u prichádzajúceho mailu, Router ho automaticky spracuje podľa nastavených pravidiel.

Technológie a integrácia

Microsoft CRM je riešenie, využívajúce najmodernejšie technológie. Riešenie je tým otvorené rozvoju a úpravám, ľahko spravovateľné, škálovateľné a flexibilné. To je dané praktickým využívaním platformy.NET. Celé riešenie je postavené na WEB Services s prenosom dokumentov vo formáte XML. Mobilný prístup, integrácia s Microsoft Office, využívanie reportovacích a OLAP možností databázy Microsoft SQL, to sú len ilustratívne príklady výhod, ktoré použitá .NET platforma prináša používateľom riešenia Microsoft CRM.

Globálne riešenie

Microsoft CRM je skutočne globálnym - nadnárodným - riešením. V súčasnej dobe je okrem českého jazyka dostupný aj v ďalších 20 jazykových mutáciách.

GEMMA Systems patrí do siete certifikovaných partnerov spoločnosti Microsoft. V GEMMA Systems sú vám k dispozícii ľudia, ktorí majú nielen technické vedomosti, ale aj potrebnú znalosť vašich konkrétnych podmienok.


Ďalšie Informácie o produkte nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft SR

hore