Microsoft Dynamics AX2009: nová generácia ERP riešenia pre komplexnú strojársku výrobu ELBA, a.s.

Logo_ElbaModerné ERP riešenie navrhnuté na báze Microsoft Dynamics AX2009 a implementované komplexne pre všetky výrobné divízie ELBA, a.s. so snahou v maximálnej miere štandardizovať ich podnikové procesy. Zohľadnené boli aj špecifické požiadavky jednotlivých výrobných divízií.

Východisková situácia

     Hlavným cieľom projektu bola výmena staršieho ERP systému System21 prevádzkovanom na platforme IBM iSeries/400 za moderný ERP systém. Riešenie pre oblasť riadenia a plánovania výroby všetkých výrobných divízií. V tomto mimoriadne stabilnom systéme ELBA, a.s. v priebehu 10 rokov úspešne sprevádzkovala veľkú časť svojich požiadaviek.

Dôvody na zmenu boli najmä:

 1. nedostatok kvalifikovaných lokálnych dodávateľov,
 2. vysoké náklady na údržbu,
 3. nízka flexibilita a uzavretosť systému komplikovala jeho ďalší rozvoj v zmysle rastúcich požiadaviek ELBA, a.s.

     ELBA, a.s. má 20 ročné skúsenosti s podnikovým riadením v ERP systémoch. Od roku 1990 sa orientovala na renomované zahraničné ERP systémy so silnou podporou riadenia výroby. Nároky spoločnosti ELBA, a.s. na nový ERP systém boli vysoké a dobre špecifikované. Používatelia skúsení a nároční. Výberové konanie bolo zvládnuté na vysokej úrovni. ELBA, a.s. si k výberovému konaniu prizvala IBM Slovensko, spol. s r.o. v roli nezávislého poradcu.

Obchodné ciele

 • Riešenie otvorené k moderným flexibilným technológiám, so stabilnou pozíciou na celosvetovom trhu ERP dodávateľov, dlhodobou perspektívou rozvoja a silnou lokálnou podporou v SR
 • Plánovanie výroby pre všetky divízie s rôznorodým typom výroby bez potreby častých operatívnych zmien plánu
 • Spätná trasovateľnosť údajov v rámci celého materiálového toku 
 • Organické prepojenie so systémom pre správu technickej dokumentácie Monaco (Sysklass)
 • Evidencia odvedenej práce s využitím čiarového kódu, a podklady k vyhodnocovaniu výkonových noriem    
 • Konfigurátor výrobku, parametrické TPV pre Divíziu bránových systémov
 • Reporting na báze SQL Reporting Services  a Sharepoint Foundation 2010
 • Dokument manažment v SharePoint 2010 vo väzbe na údaje informačného systému
 • Prepojenie na nástroje MS Office a podpora bezpapierovej komunikácie medzi používateľmi

Riešenie

     Moderné ERP riešenie bolo navrhnuté na báze Microsoft Dynamics AX2009 a implementované komplexne pre všetky výrobné divízie so snahou v maximálnej miere štandardizovať ich podnikové procesy. Zohľadnené boli aj špecifické požiadavky jednotlivých výrobných divízií.

     Pre oblasť prípravy, správy a zmenového riadenia technickej dokumentácie je Microsoft Dynamics AX2009 on-line organicky integrovaný  s Monaco (Sysklass).  V Microsoft Dynamics AX2009 sú vytvárané nové položky, ich kusovníky a výrobné postupy a  následne je realizovaná kalkulácia nákladových cien, proces plánovania a riadenia výroby, nákupu a predaja. Spätne sú z Microsoft Dynamics AX2009 do Monaco prenášané a synchronizované spoločné číselníky a základné dáta. Ku každej položke je v rámci dokumentových knižníc Microsoft SharePoint Foundation 2010 pripojená časovo riadená a zmenovaná výkresová dokumentácia, ktorá je automaticky súčasťou štandardnej výrobnej dokumentácie pri jej tlači vo výrobe.

Odvádzanie práce s využitím čiarových kódov umožňuje odvádzanie spoločne, ale zároveň špecificky podľa požiadaviek jednotlivých výrobných divízií. Automatizované vyhľadávanie údajov na základe čiarového kódu zamestnanca a výrobnej dokumentácie znižuje riziko chýb ľudského faktora. Algoritmus pre evidenciu a spracovanie skutočných údajov o odvedenej práci zároveň poskytuje presné údaje pre vyhodnotenie plnenia výkonových noriem a výpočet pohyblivej zložky mzdy a vyhodnotenie celého výrobného procesu.

Systém šarží a logistických dimenzií priradených k položkám a  automatické prepojenie predajných a výrobných zákaziek umožňujú spätnú sledovateľnosť v rámci celého výrobného procesu a presnú identifikáciu jednotlivých položiek, materiálu a výrobných dielcov vo väzbe na konkrétny projekt , výrobnú zákazku a predajnú objednávku.

Pre divíziu bránových systémov bolo vyvinutý modul Parametrické TPV (konfigurátor), ktorý umožňuje automatickú tvorbu kusovníkov vyrábaných bránových systémov na základe parametrického nastavenia, resp. vyplnenia vstupného formuláru.

Výrobné náradie bolo zaradené ako súčasť TPV, tak že potreba náradia je automaticky plánovaná na úrovni materiálových aj kapacitných požiadaviek. Pre divíziu Nástrojáreň riešenie poskytuje sledovanie životnosti používaného náradia a nástrojov podľa ich skutočného využitia vo výrobe. Na základe porovnania teoretickej životnosti so skutočným využitím je možné plánovať ich opravy a výrobu.

Okrem plnej legislatívnej podpory v oblasti financií bolo implementované riešenie pre podporu správneho účtovania, fakturácie, refakturácie a vykazovania DPH v dcérskej spoločnosti v ČR, pre ktorú je účtovnou menou CZK.

Pre tvorbu užívateľských reportov a zostáv bol využitý nástroj ATLAS 4.0 doplnený nástrojom SQL Reporting Services 2008 a PowerPivot.  Tieto nástroje v spojení s technológiou MS SharePoint Foundation 2010 budú v budúcnosti využité pre tvorbu interného MIS.

Prínosy

Nové riešenie umožnilo štandardizáciu podnikových procesov naprieč celým podnikom v jednom komplexnom informačnom systéme pokrývajúcom potreby všetkých výrobných divízií:

 1. výroba vysokonapäťových armatúr,
 2. nástrojáreň,
 3. bránové systémy,
 4. povrchové úpravy,
 5. údržba strojov a zariadení.

Zavedenie automatického materiálového a kapacitného plánovania výroby vrátane plánovania náradia prepojilo informácie z predaja, nákupu, skladového hospodárstva  a výroby v prospech pokročilejšieho riadenia v ELBA, a.s.

Parametrický konfigurátor bránových systémov zjednodušil a zrýchlilo prípravu výroby v tejto divízií.

Prepojenie MS Dynamics AX2009 so špecializovaným systémom správy technickej dokumentácie Monaco (Sysklass) dalo TPV efektívny pracovný nástroj a zároveň udržalo integritu celopodnikového riešenia.

Odvádzanie práce čiarovým kódom zefektívnilo proces a zároveň poskytuje presné informácie pre sledovanie plnenia výkonových noriem.

Produkty a technológie

 • Microsoft  Dynamics AX 2009
 • ATLAS 4.0 2507 Globe Software
 • SharePoint Foundation 2010
 • SQL Reporting Services 2008
 • Microsoft PowerPivot
 • Operačný systém Microsoft Server 2008 R2
 • Databázový systém Microsoft SQL Server 2008 R2

Profil zákazníka

ELBA, a.s začala v r. 1950. Ťažiskom je výroba  spojovacích a mech. prvkov pre elektrické siete. Zároveň je jedným z prvých výrobcov rolovacích a sekcionálnych brán v SR. Okrem brán väčších rozmerov pre priemyselné objekty sa dnes vo väčšom rozsahu venuje i výrobe garážových brán pre obytné budovy a radové garáže. Spoločnosť prevádzkuje cca 160 PC.

Kontakty:

Zákazník

Ing. Anton Matis, vedúci AIS
amatis@elba_sk

http://www.elba.sk

 GEMMA Systems

Ing. Maroš Váry
Poslať e-mail

Odkaz na webové stránky spoločnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/slovakia/casestudies/elba.mspx

hore